69723463442831020525  Ρέθυμνο

Επιστημονική μεθοδολογία για την πρόληψη και αντιμετώπιση προσβολών από έντομα και τρωκτικά.

Ολιστική επιστημονική μεθοδολογία για την πρόληψη και αντιμετώπιση προσβολών από έντομα και τρωκτικά και στην συνολική εξυγίανση του χώρου με τρόπο οικονομικό, αλλά και περιβαλλοντικά φιλικό. Περιλαμβάνει πέντε βασικά βήματα.

1. Επιθεώρηση του εσωτερικού και περιβάλλοντα χώρου

Οργανωμένη επιτόπια διαδικασία συλλογής και καταγραφής πληροφοριών σχετικά με τα προβλήματα και τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει ο χώρος.

2. Ταυτοποίηση παρασίτων

Η γνώση των παρασίτων και της βιολογίας τους είναι πολύ σημαντική παράμετρος για την σωστό σχεδιασμό μιας ορθής και αποτελεσματικής στρατηγικής αντιμετώπισης.

3. Προσδιορισμός των ορίων ανοχής

Ο σαφής καθορισμός των ορίων ανοχής στην παρουσία παρασίτων, η γνώση των κινδύνων που προκύπτουν για τη δημόσια υγεία και η γνώση και τήρηση των προβλεπομένων κανόνων και κανονισμών ασφαλείας είναι απαραίτητα βήματα για μια επιτυχή, αποτελεσματική, ασφαλή αντιμετώπιση της προσβολής.

4. Εφαρμογή δύο ή περισσοτέρων μέτρων ελέγχου

Ανάλογα με τη φύση του προβλήματος υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης φυσικών ή μηχανικών ή βιολογικών ή χημικών μεθόδων καταπολέμησης ή συνδυασμού τους. Επίσης απλές αλλαγές στις συνήθειες ή στους τρόπους διαχείρισης υλικών από τον συνεργαζόμενο πελάτη κατόπιν δικών μας υποδείξεων μπορούν να φέρουν διαρκή και μόνιμα αποτελέσματα.

5. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και διαρκής επικαιροποίηση των δράσεων

Η συνεχής καταγραφή των αποτελεσμάτων, η διατήρηση εύκολα επεξεργάσιμων αρχείων και η αξιοποίηση τους για την διαρκή αξιολόγηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο χώρος και της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων δράσεων διασφαλίζει την συνεχή βελτίωση του εφαρμοζόμενου προγράμματος.